Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
velesgear.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul.
Powstańców 27/44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733931, NIP:
1251676474, REGON: 380404846, zwana dalej Nightwolf Roguski
Bieniek Sp.j..
3. Dane osobowe zbierane przez Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. za
pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
również RODO.
4. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. dokłada szczególnej staranności do
poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep
Internetowy.


§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna


1. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. zbiera informacje dotyczące osób
fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób
fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie
Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do
wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu
wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona
drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której
dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi
Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
e) korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy
świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna -
niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć
znajomemu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta
podającego dane osobowe, oraz niezbędność do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
w stosunku do adresata wiadomości.
f) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy,
której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
g) korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy,
której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może
zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient
podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest
dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie
swój adres e-mail.
8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient
podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.
9. W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:
a) adres e-mail adresata;
b) swój adres e-mail.
10. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje
następujące dane:
a) imię i nazwisko.
11. W przypadku skorzystania z z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) imię.
12. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być
pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
13. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie
Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności
tych usług.
14. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia
wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane
niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów
poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
15. Przekazanie danych osobowych do Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j.
jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy
też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia
Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania
zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie
i realizację zamówienia Klienta.


§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są
przechowywane?


1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. przy prowadzeniu Sklepu
Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane
osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo
podlegają poleceniom Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. co do celów
i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)
albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
(administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j.
korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe
wyłącznie na polecenie Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j.. Należą do
nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe,
dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu
w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności
kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. korzysta
z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami
ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych
Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz
bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w
innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych
jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Nightwolf
Roguski Bieniek Sp.j. i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. tak długo, jak jest to niezbędne do
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane
osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta,
następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych
towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych
(Paczkomaty);
c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także
administrowania Sklepem Internetowym.
6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego
(Newsletter) na jego adres e-mail Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j.
będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje
handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie
Internetowym.
7. W przypadku skierowania żądania Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j.
udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym,
w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji,
Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.


§ 4 Mechanizm cookies, adres IP


1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. na
urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera
nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz
indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
dostosowywać oferowane przez Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j.
produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
produktów w Sklepie Internetowym.
2. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia
sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki
której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego
ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. wykorzystuje cookies zewnętrzne
w celu:
a) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator
cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.
7. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. może gromadzić adresy IP Klientów.
Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej
Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP
umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest
przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym
połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. przy diagnozowaniu problemów
technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np.
określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako
informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu
Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron
internetowych. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. nie ponosi
odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich
obowiązujące.


§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą


1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j..
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. zgodnie z prawem przed jej
cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych
negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze
korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. przetwarza jego dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j., prowadzenie statystyki
korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu
Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu
Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania
komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,
będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych
osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Nightwolf Roguski
Bieniek Sp.j. nie będzie miał innej podstawy prawnej do
przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną
usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
- podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe
były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
prawie Państwa członkowskiego, któremu Nightwolf Roguski
Bieniek Sp.j. podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem
usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Nightwolf
Roguski Bieniek Sp.j. może zachować pewne dane osobowe
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j.. Dotyczy to w szczególności
danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail,
które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg
oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Nightwolf
Roguski Bieniek Sp.j., czy też dodatkowo adresu
zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia,
które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg
oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego
rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało
z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nightwolf Roguski
Bieniek Sp.j. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym
marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. ogranicza ich
wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia
prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich
wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów,
w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one
potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych –
wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do
rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację –
ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad
interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma
prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania
tego okresu (gdy określenie planowanego okresu
przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych
w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient,
którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego
przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma
również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest
to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle
dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest
formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu
maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych
do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. spełnia żądanie
albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Nightwolf
Roguski Bieniek Sp.j. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu
miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania -
o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. przekazania
kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób
wskazany w §7 Polityki Prywatności.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy
RODO.


§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło


1. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. zapewnia Klientom bezpieczne
i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz
podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Nightwolf Roguski
Bieniek Sp.j. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną
z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania
przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym
utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy
umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Nightwolf Roguski Bieniek
Sp.j. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane
w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”,
podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma
wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do
dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej
Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. Nightwolf Roguski Bieniek Sp.j. nigdy nie wysyła żadnej
korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą
o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła
dostępowego do konta Klienta.
§ 7 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Nightwolf Roguski
Bieniek Sp.j. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
info@velesgear.com
3. Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2018 r.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl